Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh ngành CNKTHH học kỳ 3, 2018-2019

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC
HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2018-2019

 

KHÓA 2016

KHÓA 2017

KHÓA 2018