Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9 ngành CNKTHH

 

Sinh viên ngành CNKTHH nghỉ lễ 02 ngày từ ngày 02/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018 (chủ nhật và thứ 2)

Ngày 01/9/2018 sinh viên vẫn học bình thường theo thời khóa biểu

Ngày 04/9/2018 sinh viên học theo kế hoạch giảng dạy