Thông báo phòng học HK3/21-22 ngành CNKTHH khóa 2019, 2021

THÔNG BÁO PHÒNG HỌC HK3/2021-2022

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2019, 2021

 

Khóa 2019

Khóa 2021

 

Lưu ý:

Môn Kinh tế đại cương (lớp 21DA_1 và 21DA_2) ngày 10/5/2022 nghỉ. Bắt đầu từ tuần 16/5/2022

Môn Thực hành hóa đại cương 1 (lớp 21CKH_1, 21CKH_2 và 21CKH_3) (Kế hoạch học tập), buổi học đầu tiên tuần 09/5/2022 học online, thông tin zoom được qua email của sinh viên

Môn Vật liệu vô cơ (lớp 19CKH) các tuần đầu tiên chuyển sang học tiết 10-12, thứ 2.