Thời khóa biểu HK1/21-22 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2019, 2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, 2021-2022

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2019, 2020

 

Sinh viên theo dõi TKB sau:

Khóa 2019

Khóa 2020

Danh sách môn học mở

Thời gian bắt đầu HK1/21-22: 06/9/2021

 

Đăng ký HP:

- SV khóa 2019, 2020 kiểm tra thông tin đăng ký HP qua portal tuần 06-12/9/2021

- SV đăng ký học cải thiện, học trả nợđăng ký HP qua portal tuần 06-12/9/2021

- Các môn học của khóa 2021 sẽ thông báo TKB và lịch đăng ký HP sau