Thời khóa biểu HK3/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2020

THỜI KHÓA BIỂU HK3/2020-2021

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2020

 

Sinh viên theo dõi TKB sau

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

Thời gian bắt đầu học kỳ 3: 31/5/2021

Hình thức học: online qua ZOOM (theo thông báo của Trường đến khi có thông báo mới Link thông báo)

Đăng ký học phần: Link

Quy định tham gia học online qua ZOOM: Link