Thời khóa biểu HK1/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu sau

Khóa 2017 (thời gian bắt đầu 07/9/2020)

Khóa 2018 (thời gian bắt đầu 07/9/2020)

Khóa 2019 (thời gian bắt đầu 12/10/2020)

Danh sách môn học

Kế hoạch học tập

Thông báo đăng ký học phần

 

ĐĂNG KÝ HỌC TRẢ NỢ (Điểm môn học chưa đạt 5.0)

Áp dụng đăng ký học trả nợ qua Portal

 

ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN (Điểm môn học đã trên 5.0)

-        Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên khóa 2017, 2018.

-        Thời gian đăng kýtừ 8g00 ngày 03/9/2020 đến 16g00 ngày 04/9/2020

-        Hình thức đăng ký: sinh viên download mẫu đơn và điền đủ thông tin (lưu ý sinh viên ghi rõ mã lớp muốn đăng ký) (Mẫu đơn đăng ký)

-        Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa Hóa, phòng I.59B

Sinh viên chỉ đăng ký những môn học có mở theo thông báo của thời khóa biểu.