Thông báo Thời khóa biểu HK1/19-20 (cập nhật phòng học), kế hoạch học tâp, danh sách lớp ngành CNKTHH khóa 2019

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (CẬP NHẬT PHÒNG HỌC), KẾ HOẠCH HỌC TẬP, DANH SÁCH LỚP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

v KHÓA 2019 (Bắt đầu từ ngày 03/9/2019)

Thời khóa biểu (cập nhật phòng học) 

Kế hoạch học tập

Danh sách lớp 19CKH-1

Danh sách lớp 19CKH-2

Danh sách lớp 19CKH-3

 

Môn “Bài tập Hóa đại cương 1” sẽ bắt đầu học vào tuần thứ 2, GV dạy lý thuyết sẽ thông báo.

Môn “Giới thiệu ngành CNKTHH” sẽ học theo lịch thông báo riêng của môn học.

Môn “Tin học cơ sở” các lớp CNKTHH sẽ bắt đầu học vào học kỳ 2/19-20 (SV không phải đăng ký theo thông báo của trường).

 

Tất cả các thông báo đào tạo của ngành CNKTHH sinh viên theo dõi trên website của khoa Hóa học

http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc