Thời khóa biểu khóa 2016 ngành CNKTHH, HK1/2019-2020 (Phòng học)

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (PHÒNG HỌC)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

KHÓA 2016 (Bắt đầu từ ngày 03/9/2019)

Thời khóa biểu (phòng học)

Kế hoạch học tập

Hủy môn “Thực tập Hữu cơ chuyên sâu” sẽ mở vào học kỳ tiếp theo.

 

Tất cả các thông báo đào tạo của ngành CNKTHH sinh viên theo dõi trên website của khoa Hóa học

http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc