Đăng ký học phần, đăng ký học lại, học cải thiện ngành CNKTHH học kỳ 1, 2019-2020

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN, ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

Sinh viên chỉ đăng ký học lại, học cải thiện những môn có mở trong học kỳ 1, 2019-2020

Link thời khóa biểu

 

1/ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (qua portal)

-        Đối tượng đăng ký: sinh viên khóa 2016 (thời khóa biểu chính thức)

-        Thời gian đăng ký học phần: từ 8g00 ngày 19/8/2019 đến 15g00 ngày 20/8/2019

-        Sinh viên vào tài khoản portal, vào mục đăng ký học phần để tiến hành đăng ký.

 

2/ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

-        Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 (trừ những môn đã đăng ký qua portal)

-        Thời gian đăng ký: từ 8g00 ngày 12/8/2019 đến 15g00 ngày 15/8/2019

-        Đơn đăng ký: sinh viên download mẫu đơn và điền đủ thông tin (lưu ý sinh viên ghi rõ mã lớp muốn đăng ký) (Mẫu đơn đăng ký)

-        Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa Hóa, phòng I.59B

-       Danh sách đăng ký sẽ được thông báo trên website của khoa để sinh viên theo dõi