Đăng ký danh sách học môn "Nanochemistry" cho khóa 2016 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký danh sách học môn "Nanochemistry" cho khóa 2016 ngành CNKTHH

 

- Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 07/8/2019

- Đối tượng: sinh viên ngành CNKTHH khóa 2016

- Đăng ký theo link sau: Phiếu đăng ký môn học

- Thời gian học: từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (Buổi sáng: 8g30-11g30, Buổi chiều: 13g30-16g00)

- Bài thi kết thúc: ngày 29/8/2019

Thông tin môn học