Kế hoạch học tập, Thời khóa biểu HK1/2019-2020 ngành CNKTHH

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, 2019-2020

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi Kế hoạch học tập và thời khóa biểu theo link sau

KHÓA 2016 (Bắt đầu học vào ngày 03/9/2019)

Thời khóa biểu (dự kiến)

Kế hoạch học tập

KHÓA 2017 (Bắt đầu học vào ngày 19/8/2019)

Thời khóa biểu (dự kiến)

Kế hoạch học tập

KHÓA 2018 (Bắt đầu học vào ngày 19/8/2019)

Thời khóa biểu (dự kiến)

Kế hoạch học tập

KHÓA 2019 (Bắt đầu học vào ngày 03/9/2019)

Thời khóa biểu (dự kiến)

Kế hoạch học tập

 

Sinh viên theo dõi thông báo trên website của khoa để cập nhật phòng học trước ngày bắt đầu học ít nhất 01 tuần