Lý thuyết thực tập Hóa đại cương 1 ngành CNKTHH khóa 2018

Học Lý thuyết thực tập Hóa đại cương 1 ngành CNKTHH khóa 2018

 

Tuần từ ngày 15/4-21/4/2019

Sinh viên các lớp học giờ Lý thuyết thực tập Hóa đại cương 1 tại cơ sở NVC

Sinh viên chuẩn bị laptop (02 sinh viên/ 01 laptop)

- Lớp 18CKH-3: sáng thứ 4: phòng B.44

- Lớp 18CKH-1: sáng thứ 5: phòng B.44

- Lớp 18CKH-2: chiều thứ 5: phòng B.44

Môn thể dục 2, các lớp được nghỉ

Tuần từ ngày 22/4-28/4/2019 trở về sau

Sinh viên học thực tập HDC và Thể dục 2 tại Linh Trung, Thủ Đức theo Thời khóa biểu đã thông báo