Thời khóa biểu, kế hoạch học tập ngành CNKTHH HK3/2018-2019 (phòng học)

THỜI KHÓA BIỂU, KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 3, 2018-2019 (Phòng học)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu và kế hoạch học tập sau

KHÓA 2016 (bắt đầu từ ngày 01/4/2019)

-        Thời khóa biểu

-        Kế hoạch học tập

KHÓA 2017 (bắt đầu từ ngày 01/4/2019)

-        Thời khóa biểu

-        Kế hoạch học tập

KHÓA 2018 (bắt đầu từ ngày 15/4/2019)

-        Thời khóa biểu

-        Kế hoạch học tập