Thời khóa biểu và kế hoạch học tập HK3/18-19 ngành CNKTHH (dự kiến)

THỜI KHÓA BIỂU, KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGÀNH CNKTHH

HỌC KỲ 3, 2018-2019 (DỰ KIẾN)

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu và kế hoạch học tập sau:

KHÓA 2016 (Bắt đầu từ ngày 01/4/2019)

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

KHÓA 2017 (Bắt đầu từ ngày 01/4/2019)

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

KHÓA 2018 (Bắt đầu từ ngày 15/4/2019)

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

Sinh viên theo dõi thông báo của khoa để cập nhật thời khóa biểu và phòng học từ đầu tháng 3/2019