Lịch học trong tuần thi giữa kỳ từ ngày 02/01 đến 06/01/2019 khóa 2017

THÔNG BÁO

V/v Lịch học trong tuần thi giữa kỳ từ ngày 02/01 đến 06/01/2019 khóa 2017

 

-        Môn Hóa vô cơ và Sinh học đại cương 1 sinh viên được nghỉ

-        Môn Anh văn chuyên ngành, Thực tập Hóa lý và Các quá trình thiết bị cơ học học bình thường

-        Riêng môn Các quá trình thiết bị cơ học (02 buổi/tuần)

+ Lớp 17CKH-1: học lúc 7g15 ngày 04/01/2019 tại phòng I.76

+ Lớp 17CKH-2: học lúc 9g40 ngày 02/01/2019 tại phòng I.78

+ Lớp 17CKH-3: học lúc 7g15 ngày 03/01/2019 tại phòng I.78

Buổi còn lại học theo TKB vào ngày thứ 7

-        Các tuần sau đó, sinh viên học trở lại bình thường theo TKB đã thông báo