Thay đổi phòng học môn Giới thiệu ngành CNKTHH, VP khóa 2018 (ngày 08/9/2018)

THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học môn Giới thiệu ngành CNKTHH, VP khóa 2018 (ngày 08/9/2018)

 

Theo sắp xếp phòng học của nhà trường, khoa thông báo đến sinh viên về việc thay đổi phòng học ngày 08/9/2018 môn Giới thiệu ngành CNKTHH, VP như sau

- Thời gian học theo Thời khóa biểu đã thông báo

- Phòng học:

+ Buổi sáng (nhóm 1-10): phòng F.203

+ Buổi chiều (nhóm 11-21): Hội trường I

Các tuần sau đó sẽ học theo kế hoạch đã thông báo

Thông báo môn học