Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu (dự kiến)học kỳ 1, năm học 2018-2019 ngành CNKTHH khóa 2018

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019 (DỰ KIẾN)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2018

 

Kế hoạch học tập

Thời khóa biểu

 

Phân chia lớp tạm thời học trong tuần đầu tiên của học kỳ 1, 2018-2019 như sau:

Lớp 18CKH-1: từ 18247001 đến 18247068

Lớp 18CKH-2: từ 18247069 đến 18247115 (những bạn chưa có MSSV)

Lớp 18CKH-3: từ 18247116 đến 18247160

Lớp sẽ được chia lại sau khi có kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa