Kế hoạch học tập (2018-2019) và Thời khóa biểu (HK1/2018-2019) ngành CNKTHH khóa 2016, 2017

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

 

Khoa Hóa thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH thời khóa biểu (dự kiến) và kế hoạch học tập như sau:

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 là từ ngày 20/8/2018 (các khóa)

Khóa 2016

Kế hoạch học tập

Thời khóa biểu (dự kiến)

Khóa 2017

Kế hoạch học tập

Thời khóa biểu (dự kiến)

 

Sinh viên theo dõi thông báo trên website của khoa (mục Ngành CNKTHH => Thời khóa biểu) để cập nhật phòng học