Thông báo v/v cập nhật TKB HK1/2021-2022 khóa 2018 chuyên ngành Hóa dược

THÔNG BÁO

V/v cập nhật TKB HK1/2021-2022 khóa 2018 chuyên ngành Hóa dược

1. Môn Kiểm nghiệm dược liệu: chỉ học 1 buổi sáng thứ 6 (tiết 1-3)

2. Mở thêm lớp môn Tổng hợp tá dược và Độc chất học

- Tổng hợp tá dược (Lớp 2): Thứ 3 (tiết 4-6)

- Độc chất học (Lớp 2): Thứ 2 (tiết 4-6) và thứ 7 (tiết 4-6) (Kết thúc trước khi học THTTM)