Thông báo v/v trình seminar chuyên ngành Hóa lý HK II/2018-2019

 THÔNG BÁO

V/v trình seminar chuyên ngành Hóa lý HK II/2018-2019

- Ngày trình: 3/7/2019
- Thời gian: bắt đầu lúc 8g00
- Địa điểm: VP Bộ Môn Hóa Lý (phòng I.69A)
- Danh sách thứ tự báo cáo
- Thang điểm