Thu học phí ngành CNKTHH khóa 2016 và 2017, Học kỳ 1, năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí ngành CNKTHH khóa 2016 và 2017

Học kỳ 1, năm học 2018-2019

 

Sinh viên ngành CNKTHH khóa 2016, 2017 theo dõi thông báo thu học phí sau

Thông báo thu học phí

Danh sách thu học phí

Đối với sinh viên còn nợ học phí của học kỳ trước đó phải đóng học phí theo mức học phí mà ngân hàng thông báo (nhiều hơn 2 học kỳ)