Thông báo thi kết thúc môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin-CNKTHH

THÔNG BÁO THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - HK2/17-18

 

Tên môn thi: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Thời gian thi: 13g30 ngày 09/7/2018

Phòng thi: thông báo sau

 

Sinh viên theo dõi thông báo.