Thông báo chương trình TF-LEaRN Program@NTU 2018-2019 (CNKTHH khóa 2016, 2017 và CNTN khóa 2016, 2015)

Thông báo chương trình TF-LEaRN Program@NTU 2018-2019 

Áp dụng cho sinh viên ngành CNKTHH (khóa 2016, 2017) và Cử nhân tài năng (khóa 2016, 2015)

Thông báo

Sinh viên tham gia gửi hồ sơ về Văn phòng khoa Hóa (I.59B) trước 12g00 ngày 28/3/2018