Thông báo danh sách phòng thi đánh giá năng lực Tiếng Anh HK3/19-20 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Ngành Hóa học (CLC)

Thông báo danh sách phòng thi đánh giá năng lực Tiếng Anh HK3/19-20

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Ngành Hóa học (CLC)

 

Thời gian tính giờ làm bài: 8g30 ngày 05/7/2020 (Chủ nhật)

Danh sách phòng thi

 

Nội dung thi 

http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc/hoc-tap/thong-bao-khac/2036-thong-bao-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-dinh-ky-nganh-cnkthh-va-nganh-hoa-hoc-clc-hoc-ky-3-2019-2020